Staat voor deuren
 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersonen die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
 3. Van het in deze algemene voorwaarde bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.
 5. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 

OFFERTES

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij vinden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (zgn orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
 2. Van door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde- : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder ons uitdrukkelijke toestemming niet worden gecopieerd of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 3. Indien de order waar op onze offerte betrekking heeft niet binnen drie maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons opgegeven order schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen waarop wij onze orderbevestiging verzenden.
 2. De koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 7 dagen na dagtekening van de order of indien een mondelinge verstrekte order betreft na het geven van de order. Een verklaring van de verkoper dat hij zijn order wenst te wijzigen of te annuleren, afgegeven gedurende deze periode van zeven dagen kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 7 dagen. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullend afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4

PRIJZEN

 1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, exclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer, montage en verpakking.
 2. De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet door ons teruggenomen.
 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van de overheidswege.
 4. Wij behouden ons recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5

AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreken te worden gesteld.
 2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. Levertijden worden verlengt met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden onbetaald heeft gelaten.
 3. Wij hebben het recht een order in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij producten naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering “af onze fabriek”. In dit geval gaat alsdan het risico van de geleverde zaken over de koper. Indien levering op een plaats van bestemming is overeengekomen, geschiedt de verzending van de zaken te onzer keuze per trein, auto of vaartuig. Onder levering op de plaats van bestemming wordt bij vervoer per trein verstaan: bezorging op het dichtst bij de plaats van bestemming gelegen spoorwegstation met goederendepot. Bij vervoer per auto of per vaartuig: op de dichtstbijzijnde plaats van bestemming, welke zonder bezwaar te bereiken is, met dien verstande, dat auto’s en vaartuigen niet verder behoeven te gaan, dan zij langs een behoorlijk verharde weg, respectievelijk bevaarbaar water kunnen komen. Indien het vervoer over zee moet plaatsvinden zal het vervoer met welk transportmiddel dan ook ten hoogste geschieden naar de met de auto, het vaartuig of de trein te bereiken zeehaven. Levering op de plaats van bestemming geschiedt steeds op de auto, de wagon of het vaartuig en de koper is verplicht de zaken daar in ontvangst te nemen. In dit geval gaat het risico alsdan op de koper over.
 5. Verzoekt de koper om de levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om -zulks tot onze keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper in overeenstemming met het bovenstaande in gebreken blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen. Onverminderd het hierboven vermelde behouden wij het recht om volledige vergoeding van de door ons geleden schade te vorderen.
 7. Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van reden, geschieden: bij niet in achtname van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor risico van de koper.

Artikel 6

RECLAME

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, met betrekking tot structuur en kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. Kleur- en structuurafwijkingen in het natuurproduct hout, zowel als kleurafwijkingen bij afgelakte deuren kunnen in dit verband worden beschouwd als toelaatbare, ondergeschikte wijzigingen.
 2. Klachten van een koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper (konden) worden geleverd) aan ons ter kennis worden gebracht. Indien het afgewerkte deuren betreft worden klachten slechts in behandeling genomen in geval de deuren zich nog in de fabrieksverpakking bevinden en aan het gestelde in artikel 7 is voldaan. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten zijn geleverd.
 3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
 4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op de gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of en niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons te kennis zijn gebracht; b. de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale, dan wel vakkundige wijze heeft gebruikt en/of heeft behandeld. Deuren worden geacht niet vakkundig te worden behandeld indien niet ten minste aan de hieronder vermelde voorwaarden is voldaan: - de deuren dienen onmiddellijk na ontvangst tegen vocht, hitte en andere schadelijke invloeden te worden beschermd; - de niet voorbewerkte, respectievelijk niet afgewerkte deuren dienen binnen 8 dagen na ontvangst een passende verf- respectievelijk lakbehandeling te ondergaan; - de afgewerkte deuren dienen zodanig te worden opgeslagen en behandeld als voor afgewerkte produkten noodzakelijk is. In ieder geval dient elk risico van beschadiging, in welke vorm ook, te worden uitgesloten. De koper zal steeds moeten bewijzen dat aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 7 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde producten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie) aanspraken als bedoeld in het voorgaande artikel doen gelden. op onze aansprakelijkheid is in dat gevalbeperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage-, materiaal, en/of constructiefouten. De kwaliteit van deuren wordt niet gegarandeerd voor zover die tijdens het vervoer of na aflevering aan een relatieve vochtigheid van 10% of lager respectievelijk 75% of hoger dan wel eenzijdige of ongelijkmatige verwarming (bijvoorbeeld hal/buitenlucht, kantoor/gang enz.) zijn blootgesteld.
 2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 staat, zijn wij slechts behouden tot - zulks ter onzer keuze -: a. ( kosteloos) herstel van de gebreken of; b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen of; c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde produkten betrekking hebben; d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.
 3. Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de produkten reparaties en of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 4. Behoudens onze eventuele verplichtingen uit hoofde van het voorafgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirect schade hoe ook genaamd, winstderving of stilstandschade daaronder begrepen, geleden door opdrachtgever diens ondergeschikten en bij of door hem ten werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-) levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. In geen geval worden afhang- en/of schilderkosten van deuren vergoed.
 5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door ons geleverde produkten blijven ons eigendom tot het moment van de volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling bij de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zake van rechtswege op de koper over.
 2. De koper heeft niet het recht de niet-betaalde goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde te vestigen.
 3. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde produkten verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane produkten ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als dan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. Het in de overige leden van dit artikel bepaalde is als dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

BETALING

 1. Betaling dient te geschieden in valuta waarin de factuur is opgemaakt, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende produkten althans uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum dit alles tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van de creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan hebben wij het recht, indien er voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de produkten, die zich onder de koper (of derden) bevinden maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorafgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de producten tot schadevergoeding aan te spreken. Niet betaling op de vervaldag heeft voor het vervallen van met de koper overeengekomen kortingen tot gevolg.
 3. Onze vordering op de koper is voorts onmiddellijk opeisbaar indien koper van ondernemingsvorm verandert, surséance van betaling aanvraag in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt of, zo koper een rechtspersoon is, wordt ontbonden zomede indien door derden op zaken en/of vordering van koper beslag wordt gelegd.
 4. Is de koper ingebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente gelijk aan 1,5% per kalendermaand of gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c in rekening te mogen brengen.
 5. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente (zie artikel 6:44 BW).

Artikel 10

ZEKERHEID

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die uit het gemene recht voortvloeien.

Artikel 11

OVERMACHT

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, weten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dat te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12 

KEURING

Indien de koper keuring verlangt, dient hij deze uitdrukkelijk bij de overeenkomst te bedingen. In dat geval vindt de keuring plaats vóór de afzending der zaken aan de fabriek op opslagplaats van de koper. Indien keuring vóór de afzending niet heeft plaatsgevonden, wordt de koper geacht van keuring te hebben afgezien.

Artikel 13

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten die voor ons uit het gemene recht voortvloeien, op enigerlei wijze beperkt.
 3. Indien de voorafgaande bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.

Artikel 14

GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen, van welke aard, ook verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verkoper woont of gevestigd is, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen schriftelijk laat weten voor beslechting van het geschil door de koper volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo per no. 103/466/1992